истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player

изучавани програми: /инсталирани на компютъра на курсиста за дистанционно обучение SKYPE™, TeamVIEWER_QS™/ + MS™Windows XP/Vista/7; MS™Word/или OpenOffice™Writer/; MS™Excel/или OpenOffice™Calc/; MS™PowerPoint/или OpenOffice™Impress/; MS™Internet Explorer/или Mozilla™Firefox, или Google™Chrome/; WinRAR™/или WinZIP™; Adobe™Reader/Acrobat/; BullZip™

Включва 5 /пет/ модула. Всеки един от модулите е самостоятелна единица, отнасяща се за определена длъжност:
“Компютърна обработка” – код 4114, “Оператор на компютри”
“Техники за набиране на текст” – код 4112, “Машинописци”
“Делова кореспонденция” – код 4115, “Секретари”
“Използване на офис-техника” – код 4115, “Секретари”
“Умения за бизнес секретари” – код 4115, “Секретари”
Пълният курс на обучение обхваща трите модула и дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията: код 346020, “Офис - секретар”, код 3460201 специалност - “Административно обслужване”. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория на професията и практика на професията;

Завършването на всички модули се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, а на отделен модул с Удостоверение за професионално обучение. При завършване на един от модулите също се полагат изпити по теория на професията и практика на професията.

Характеристики на обучението за специалността.

трябва да познават:

 • Системата на “персоналния компютър”;
 • Управлението на компютъра и операционната система;
 • Текстообработваща програма;
 • Програма за числова обработка (електронна таблица);
 • Програма за подготовка на презентации;
 • Сканиращи устройства и управлението им;
 • Елекронното архивиране на документи;
 • Средствата и начините за електронна комуникация;
 • Ефективна система (техника) за писане на машина или клавиатура за създаването и оформянето на документи;
 • Предназначението и характеристиките на офис - техниката;
 • Формите на деловата кореспонденция и ролята им за имиджа на организацията или фирмата;
 • Видовете документи, предназначение и особеностите при използването им;
 • Правилата на етикецията в поведението на бизнес секретаря;

трябва да знаят и могат:

 • Използват компютъра, управляват, създават, съхраняват и търсят електронни документи;
 • Използват съвременна програма за текстообработка и да оформят различни видове стандартни документи;
 • Съставят електронни таблици и модели за изчисления;
 • Създават електронни презентации;
 • Организират електронната документация;
 • Създават и поддържат електронни архиви;
 • Използват Глобалната мрежа за намиране на информация;
 • Използват услугата “електронна поща” и обменят документи;
 • Предназначението и характеристиките на офис - техниката;
 • Организират, контролират и управляват документооборота;
 • Използват десетопръстна система (клавиатура);
 • Работят с офис - техника;
 • Използват и прилагат правилата за поведение (етикецията) в работата си на бизнес секретар

В момента има 31  гости и няма потребители и в сайта

Вход