истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player

po Текстообработване - I степен - код 4820301 po_operator

изучавани програми: /инсталирани на компютъра на курсиста за дистанционно обучение SKYPE™, TeamVIEWER_QS™/ +: MS™Windows XP/Vista/7; MS™Word/или OpenOffice™Writer/; MS™Excel/или OpenOffice™Calc/; MS™PowerPoint/или OpenOffice™Impress/; MS™Internet Explorer/или Mozilla™Firefox, или Google™Chrome/; WinRAR™/или WinZIP™; Adobe™Reader/Acrobat/

Наименование на професионалното направление и код: “Стопанско управление и администрация”, код 482; Наименование на професията и код: “Оператор на компютър”, код 482030
Прием: завършен VIII клас
Срок на обучение: до 3 месеца
Общ брой часове: 300
в т.ч. теория 147
практика 153

Включва 3 /три/ модула. Всеки един от модулите е самостоятелна единица, отнасяща се за определена длъжност:

“Компютърна обработка ” – код 4114 “Оператор на компютри”
“Техники за набиране на текст ” – код 4114 “Оператор на компютри” 
“Използване на офис-техника ” – код 4115 “Секретари”
Пълният курс на обучение обхваща трите модула и дава възможност за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията: код 482030, “Оператор на компютър” , специалност: код 4820301 “Текстообработване”. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория на професията и практика на професията;

Завършването на всички модули се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация съгласно чл. 38, ал. (2), т. 2, а на отделен модул с Удостоверение за професионално обучение съгласно чл. 38, ал. (3); При завършване на един от модулите също се полагат изпити по теория на професията и практика на професията съгласно чл. 34, ал (1) от ЗПОО;

Характеристики на обучението за специалността

трябва да познават:

 • Системата на “персоналния компютър”;
 • Управлението на компютъра и операционната система;
 • Текстообработваща програма;
 • Програма за числова обработка (електронна таблица);
 • Програма за подготовка на презентации;
 • Сканиращи устройства и управлението им;
 • Елекронното архивиране на документи;
 • Средствата и начините за електронна комуникация;
 • Ефективна система (техника) за писане на машина или клавиатура за създаването и оформянето на документи;
 • Предназначението и характеристиките на офис - техниката;

трябва да знаят и могат:

 • Използват компютъра, управляват, създават, съхраняват и търсят електронни документи;
 • Използват съвременна програма за текстообработка и да оформят различни видове стандартни документи;
 • Съставят електронни таблици и модели за изчисления;
 • Създават електронни презентации;
 • Организират електронната документация;
 • Създават и поддържат електронни архиви;
 • Използват Глобалната мрежа за намиране на информация;
 • Използват услугата “електронна поща” и обменят документи;
 • Предназначението и характеристиките на офис - техниката;
 • Организират, контролират и управляват документооборота;
 • Използват ефективно клавиатурата;

 

В момента има 2  гости и няма потребители и в сайта

Вход